Azelis Bulgaria

Address

4003 Plovdiv

Brezovsko Shosse 145

Email Address

shtiliyan.shtiliyanov@azelis.com

Phone

+359 32 586 596

Website Address

https://www.azelis.com

Contact

Shtiliyan Shtiliyanov